Strategiplaner

STRATEGIPLANER

STRATEGI 2021-2025

I.

Strategiplanens hoved punkter


I. Være en godt drevet vekstbedrift med fokus på enkeltmennesket.


II. Være forutsigbar og ha god kvalitet på alt vi gjør.


III. Ha fokus på å utvikle merkevaren vår gjennom samarbeid og utvikling.


IV. Jobbe for å være rustet til å møte fremtidige utfordringer.


II.

BakgrunnSvelvik Produkter skal være en bedrift for alle som ønsker å jobbe, i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv hvor vi streber etter å bli våre samarbeidspartneres foretrukne leverandør:


Globalt
Jobbe for å oppnå FN’s Bærekraftmål innen 2030 ved å bidra til deres fokus om at sårbare og marginaliserte grupper skal inkluderes i utviklingen. I tillegg mener vi at vi kan bidra spesifikt på følgende områder:


 • 4: God utdanning
 • 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • 11. bærekraftige byer og samfunn
 • 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • 13: Stoppe klimaendringene


Nasjonalt
Være en god samarbeidspartner for vår hovedorganisasjon ASVL ved å bidra til å synliggjøre at Vekstbedrifter er en viktig og nødvendig del av verdiskapningen i Norge (ASVLs strategiske mål 19-21)


Regionalt
Være en god samarbeidspartner for NAV Viken ved å øke antall personer som får givende arbeidsoppgaver og tilhørighet til arbeidslivet. Samarbeide med Viken fylkeskommune ved å bl.a. tilby god, tilrettelagt utdanning i samarbeid med OK Vekst.


Lokalt
Være en tydelig og positiv bidragsyter i Svelviksområdet generelt, samt gjøre vårt ytterste for å hjelpe eierkommunen om å nå sitt mål om å redusere utenforskap spesielt ved å sørge for jevnlig, godt kvalitativt arbeid i henhold til oppsatte kvalitetskrav (Equass).


Strategiplanen 2021-2025 er utarbeidet høsten 2020 gjennom en serie med møter med arbeidstakergruppa, ansattgruppa, ledergruppa og styret.


Vedtatt i styremøte 17. november 2020.III.

Hvordan tenker vi å jobbe med dette.


Være en godt drevet vekstbedrift med fokus på enkeltmennesket


 1. Ha tilstrekkelig og hensiktsmessig arbeid til alle.
  Sørge for at alle som er tilknyttet Svelvik Produkter skal ha gode arbeidsdager med hensiktsmessige og varierende arbeidsoppgaver.
 2. Gjøre det vi sier at vi skal gjøre
  Oppfylle de forpliktelser vi har inngått og tatt på oss fra våre oppdragsgivere og kontraktspartnere hver gang. Våre oppdragsgivere skal kunne stole på at vi gjør den jobben som er avtalt.
 3. Jobbe for et godt og inkluderende sosialt miljø.
  Legge til rette for aktiviteter og sosiale arenaer som er miljøskapende, inkluderende og som gir anerkjennelse til den enkelte.
 4. Stødig økonomi
  Sørge for stødig, god økonomi som gir oss handlingsrom for vekst og uforutsette hendelser.
 5. Hensiktsmessige lokaler
  Sørge for hensiktsmessige lokaler og utstyr tilpasset de personene og den produksjonen som til enhver tid er tilknyttet bedriften.


Være forutsigbar og ha god kvalitet på alt vi gjør


 1. Helse, miljø og sikkerhet i førersetet
  Hos Svelvik Produkter er det de individuelle behov som er i fokus. Bedriftens HMS-arbeid skal fremme arbeidskvalitet ved å sørge for den enkeltes sikkerhet i arbeidsutøvelsen, fokusere på både fysisk- og psykisk forbedringsarbeid og ivaretagelse av den enkelte både arbeidsmessig og sosialt.
 2. Fokus på kvalitetssikringsarbeid
  Det er en dypt forankret verdi for Svelvik Produkter at alt arbeid som utføres skal være av høy kvalitet og at alle personer tilknyttet oss er viktige ressurser for å utføre denne kvaliteten. Vi mener at høy kvalitet oppnås gjennom tilegnelse og bruk av høy kompetanse. Vårt kvalitetsarbeid gjør oss også mer forutsigbar slik at kunder og oppdragsgivere skal vite at det de får har jevn kvalitet – hver gang!
 3. Forutsigbarhet som kvalitetsstempel
  Vi ser på forutsigbarhet i våre leveranse som et kvalitetsstempel og tror at godt, kvalitativt arbeid gir mer jobb og flere oppdragsgivere. På Svelvik Produkter tror vi at inkludering, medbestemmelse og involvering gir eierskap i alle ledd. Alle ansatte skal være klar over hvilke målsetninger og strategier bedriften har, og være involvert i dette arbeidet.


Ha fokus på å utvikle merkevaren vår gjennom samarbeid og utvikling.


 1. Videreutvikle eller søke samarbeid med alle aktuelle partnere
  Svelvik Produkter har nylig fått sitt marked og sin posisjon utfordret ved at vi nå både skal forholde oss til en ny kommune og til et nytt regions-NAV. Det er derfor et prioritert område i kommende strategiperiode å søke etter et godt samarbeide med eierkommune og ny region. I tillegg tror vi at Svelvik Produkter vil nyte godt av godt samarbeid med statlige etater, hovedorganisasjon, nåværende og potensielt nye kunder samt andre naturlige nåværende eller fremtidige samarbeidspartnere.
 2. Utvikling av nye arenaer/områder
  Svelvik Produkter skal være fremoverlente i forhold til å tilby og tilrettelegge for nye arenaer. Dette gjelder også i forhold til opplæring og tilpasning til de som i fremtiden vil ha behov for våre tjenester.
 3. Fokusere på bedriftens markedsføring og branding
  Det er behov for kontinuerlig, godt markedsføringsarbeid for å vise hva slags type bedrift vi er – samt å øke bevissthetsnivået om hva vi kan tilby til både bedrifter i det åpne markedet og til den enkelte. De som trenger hjelp og støtte for å komme seg inn på arbeidsmarkedet skal vite at de har en stabil samarbeidspartner i oss.Jobbe for å være rustet til å møte fremtidige utfordringer


 1. Ruste bedriften til å møte fremtidige utfordringer
  Et møte med fremtidige utfordringer handler i aller siste instans om overlevelse. Grunnmuren for dette handler om robust økonomi, men også om å være forutseende og åpen for nye muligheter. Det handler om å være modig og å være en organisasjon som benytter sin høye kompetanse til gode for bedriften. Det handler om å være en bedrift som jevnlig trener på det å være fleksibel, legge til rette for mulighet til kjapp omstilling, se muligheter når de oppstår og tørre ta sjanser når man mener det vil gavne bedriften, våre ansatte eller vårt samfunnsoppdrag
 2. Ruste ansatte og deltakere til å møte fremtidige utfordringer. Svelvik Produkters ansatte har de samme basale behovene som alle andre arbeidstakere i samfunnet. Organisasjonen må være rustet til å være ivaretagende på alle nivåer.