FIA

FIA

FIA

FIA står for Funksjonsvurdering i arbeidsmarkedsbedrift. Målet med FIA er å forebygge sykefravær med å ta en funksjonsvurdering når en arbeidstaker er i fare for å bli sykemeldt, har gjentatte sykemeldinger eller har vært langtidssykemeldt. Hensikten er å finne ut hva som skal til for at den ansatte skal kunne fortsette i et arbeidsforhold.


Svelvik Produkter kan gjennom konkret karriereveiledning bistå til at den ansatte selv ser nye muligheter i egen situasjon. Ved hjelp av en grundig kartlegging av den ansattes kompetanse med anerkjente verktøy vil vi bidra til at den enkelte får innsikt i hvilke holdninger, interesser og ferdigheter som kjennetegner dem, og bidrar til økt selvinnsikt på vei mot «nye» oppgaver.


NAV Arbeidslivssenter kan bistå med midler for å gjennomføre dette.

For ytterligere opplysninger kontakt Ellen Gulbrandsen Jenserud på tlf: 957 23 730, eller ellen@svelvikprodukter.no