Kvalitet

Vårt kvalitetsikringssystem: Equass

Å være Equass-sertifisert innebærer at vi forplikter oss til å jobbe i tråd med gjeldende regelverk og kravspesifikasjoner for attføringsbedrifter.


Våre arbeidsmetoder revideres av en ekstern revisor hvert tredje år. I 2021 ble vi godkjent for tre nye år.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.


EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg.


Dette blir revidert ved at eksterne revisorer, forhåndsgodkjent av Equass Norge, gjennomfører en grundig revisjon hvor det avklares om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.


Hvorfor Equass på Svelvik Produkter?

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering.

EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren.


EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 3 år (nytt i 2018). Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes.

Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.


Svelvik Produkter startet prosessen med implementering av kvalitetssikringssystemet i 2009, og ble første gang sertifisert i 2012. Bedriften ble også sertifisert i 2014, 2016, 2018 og sist i 2021.


På bakgrunn av en systemendring hos Equass, blir vi godkjent for tre år mot tidligere to. Svelvik Produkter er derfor nå godkjent til juni 2024.


Dette er et kvalitetssikringssystem som fungerer og lever godt ved bedriften.

Vår kvalitetspolitikk

All vår virksomhet skal være preget av god kvalitet. Vi skal levere tjenester og oppdrag i henhold til samarbeidsavtaler, kravspesifikasjoner og bestillinger for den enkelte. Dette dokumentet gjelder i hovedsak Svelvik Produkters leveranser av tjenester til NAV og øvrige samarbeidspartnere.

Svelvik Produkters verdigrunnlag skal være retningsgivende i alt vårt arbeide.

Kvalitet for Svelvik Produkter defineres som:

 • Oppfyllelse av inngåtte forpliktelser
 • Fokus på kontinuerlig forbedring
 • Samsvar mellom leveranse av tjenester og bruker – kundetilfredshet


DET OVERORDNEDE KVALITETSMÅLET ER AT:

SVELVIK PRODUKTER VIL VÆRE EN FORETRUKKET TJENESTELEVERANDØR.


Dette oppnås ved at Svelvik Produkter:

 • bidrar positivt til vekst og utvikling av mennesker og samfunn gjennom arbeid og avklaring
 • tilrettelegger for brukermedvirkning
 • skal til enhver tid levere tjenester i henhold til gjeldende arbeidsmarkedspolitikk, lov, forskrift og avtaler
 • fokuserer på at kunder skal oppleve oss som profesjonelle og pålitelige
 • ivaretar eiernes interesser ved god økonomistyring og videreutvikling av våre tjenester

Oppfølging av kvalitetsmål gjøres ved at:

 • Vi har brukere og samarbeidspartneres behov i fokus
 • Vi er tilgjengelige og pålitelige
 • Vi er endringsvillige og tilpasningsdyktige
 • Vi arbeider for et positivt arbeidsmiljø
 • Vi etablerer gode interne arbeidsrutiner og systemer som sikrer rett levering av tjenester
 • Vi har systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av interne prosesser
 • Vi legger til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling
 • Vi stimulerer til at ansatte er motiverte for å etterleve kravene i vår kvalitetspolitikk

Dette måles gjennom:

 • Medarbeidersamtaler og medarbeidertilfredshetsundersøkelser
 • Brukerundersøkelser
 • Kundeundersøkelser
 • Regelmessig evaluering av måloppnåelse

Klagebehandling

PROSEDYRER FOR BEHANDLING AV KLAGE

(Papirutgaven av klageskjema kan du finne i deltagerpermen din eller få utlevert av en av arbeidslederne/veilederne)

Som samarbeidspartner eller mottaker av tjenester ved Svelvik Produkter vil vi sikre at dine rettigheter og plikter spesielt med hensyn til likeverdig behandling, uavhenging av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, og seksuell legning blir ivaretatt.

Denne prosedyrebeskrivelse skal sikre at alle klager som mottas ved Svelvik Produkter skal håndteres hensiktsmessig og objektivt.

Prosedyren gjelder for alle klager. Det være fra brukere, ansatte, pårørende, eksterne arbeidgivere, produktkunder eller NAV.


RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV KLAGE

Fyll ut klageskjema og lever det til nærmeste kontaktperson. Trenger du hjelp til utfylling av skjemaet, eller hjelp til å forstå klageprosessen, benytt deg av en person som du har tillit til.

Etter mottatt klageskjema vil du bli orientert om videre saksgang. Ønsker du å ha med en person som du har tillit til, står du fritt til å gjøre dette. Vi ber om at dette må oppgis i klageskjemaet. Saken vil bli behandlet på lavest mulig nivå.

Dersom partene ikke kommer til en løsning vil saken bli videresendt til nærmeste overordnede. Øverste organ for klagebehandling ved Svelvik Produkter er bedriftens styre.

Prosess

Trinn 1

Hva

Alle klager skal registreres skriftlig av mottaker i register for mottatte klager. Statistikk skal være offentlig tilgjengelig

Ansvar

Klager

 

Svelvik Produkter

Trinn 2

Alle klager skal behandles på lavest mulig nivå i bedriften. Løses ikke klagen muntlig leverer du en skriftlig klage

Klager

 

Svelvik Produkter

Trinn 3

For å håndtere klagen profesjonelt ønsker vi at klagen beskrives i bedriftens klageskjema og leveres skriftlig. Klageskjema finner du her, eller ved henvendelse til administrasjonen

Klager

 

Svelvik Produkter

Trinn 4

Klagen vil bli registrert som egen sak

Svelvik Produkter

Trinn 5

Om nødvendig videresendes klagen til nærmeste overordnede

Svelvik Produkter

Trinn 6

Den som klager skal bli skriftlig orientert om videre behandling av klagen

Svelvik Produkter

Trinn 7

Den som klager skal få skriftlig begrunnet tilbakemelding om resultat

Svelvik Produkter